Muud tingimused

Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel.
Poolte vahelised kauba ostmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse.